“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :

Term of Service ข้อตกลงการใช้งานระบบ

1. www.ThaiEngInk.com เป็นเว็บไซต์การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับคนไทย เพื่อให้มีความรู้ก้าวไกลในการใช้ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกวดวิชา แต่เป็นการจัดสรรระบบสาระความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เข้าใช้ระบบได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้ใช้ระบบ มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความสะดวก “ระบบสะดวกรู้” ใช้ผ่านระบบ ออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งใกล้ตัวคุณ การดาวน์โหลด และ ถ่ายสำเนาข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแบบทั่วๆไปของเว็บไซด์

2. สมาชิกที่สมัครใช้โปรแกรมนี้จะได้รับรหัสลับเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ชำระค่าสมาชิกแล้ว โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.ThaiEngInk.com เมื่อระบบได้รับแจ้งยอดการชำระเงินแล้ว รหัสจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของสมาชิกที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับการเป็นสมาชิก รหัสผ่านนี้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบของสมาชิก เว็บไซต์ www.ThaiEngInk.com เท่านั้น

3. การชำระเงินเป็นการชำระค่าแรกเข้าสู่ระบบครั้งเดียวโดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ 1 ปี นับจากวันที่ชำระค่าสมาชิกและบริษัทฯเปิดให้เข้าใช้ระบบได้ ค่าสมาชิกดังกล่าวไม่สามารถขอเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

4. โปรแกรมเว็บไซต์นี้ ประกอบด้วย 52 ตอน สำหรับการเข้าใช้ระบบภายในระยะเวลา 1 ปี โดยระบบได้กำหนดการให้ความรู้ไว้ 1 ตอนต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ผู้เข้าใช้ระบบได้หาความรู้อย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ

 

5. เนื่องจากระบบได้กำหนดการให้ความรู้ไว้ 1 ตอนต่อสัปดาห์ สมาชิกสามารถเข้ามาใช้ระบบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

6. ทางบริษัทฯกำหนดการเข้าใช้ระบบของ www.ThaiEngInk.com โดยอนุญาตให้ใช้เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น เท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์การใช้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อน และเป็นการใช้ส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นสาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร หากบริษัทฯพบว่ามีการฝ่าฝืนบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยจะไม่มีการจ่ายเงินค่าสมาชิกคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ในการดาวน์โหลดข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ บริษัทฯไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ระบบนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยไม่มีหนังสือยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หากมีการละเมิดสิทธิ ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้ที่ละเมิดสิทธินั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการละเมิดข้อมูลสื่อสารเทคโนโลยีทั้งในราชอาณาจักรไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

8. ข้อมูลที่แสดงไว้นี้ จัดทำขึ้นโดยการนำความรู้ส่วนบุคคลของผู้เขียนโดยนำมาจากแหล่งต่างๆที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์ อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ระบบที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ เว็บไซด์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือ ความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทฯก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่

9. ข้อมูลในเว็บไซด์อาจจะมีการแสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำต่างๆ กรณีเช่นนี้ บริษัทฯ ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และผู้ใช้ระบบจะพึงพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยวิจารณญาณของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้ระบบหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการใช้ข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความทันสมัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ไวรัส หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลด้วย

10. ผู้ใช้ระบบยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผู้ใช้ระบบทั้งสิ้น

11. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซด์ ของผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ บริษัทฯ ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ ข้อบังคับของข้อตกลงนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ระบบไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ ข้อใด ผู้ใช้ระบบจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ นอกจากระงับการใช้ระบบหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซด์นี้โดยผู้ใช้ระบบเอง

12. เว็บไซด์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับ เว็บไซด์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ เว็บไซด์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

13. บริษัทฯ สามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ระบบใดๆ ทั้งสิ้น

14. การยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ใด จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทฯ

15. ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ ในการใช้ระบบของ บริษัทฯ ผู้ใช้ระบบมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของผู้ใช้ระบบอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผย รหัสลับส่วนตัวของผู้ใช้ระบบแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ผู้ใช้ระบบควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ผู้ใช้ระบบ ใช้บริการเสร็จแล้ว ผู้ใช้ระบบควรคลิก "ออกจากระบบ" เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาใช้ระบบหรือทำรายการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารโดยใช้ บัญชีผู้ใช้ระบบ (E-Mail Account ของผู้ใช้ระบบ)

16. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัท ฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯไม่มีนโยบายนำเสนอต่อบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประธานบริษัท หุ้นส่วนฯ ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจจะมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อทำการเก็บค่าสถิติ เพื่อใช้ในรายงานความก้าวหน้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต หรือใช้ในกิจการอื่นๆ ของบริษัท ฯ

17. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน จะถูกเก็บเท่าที่จำเป็นต่อการใช้ในการงานของระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการใช้งาน โดยเป็นไปตามหลักความถูกต้องของกฎหมาย

18. การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซด์นี้ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

- ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 5 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

- ผู้ใดล่วงรู้มาตรการการป้องกันการเข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้อื่น ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 6 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลหรือระบบ คอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดย เฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 7 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนั้นๆ มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 8 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯโดยมิชอบ ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 9 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา 10 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด ปลอมแปลง แหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยปกติสุข ให้ถือว่ามีความผิดและมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา มาตรา 11 ใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- ผู้ใดกระทำผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือ เว็บไซต์ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของบริษัทฯ ตามบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตราใดมาตราหนึ่ง หรือหลายๆ มาตรา ในหมวดใดหมวดหนึ่ง หรือหลายๆ หมวด แล้ว บริษัทฯ จะถือเอาบทลงโทษสูงสุดในมาตรานั้นๆ รวมกัน เป็นหลักในการพิจารณาโทษแก่ผู้กระทำผิด