“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :

Features ของ โปรแกรมออนไลน์ www.ThaiEngInk.com


1. ! มีทั้งหมด 52 ตอนในปีแรก สําหรับ 52 สัปดาห์ ระบบจะเป็นดรหัสให้สัปดาห์ละตอน ไม่จํากัดชั่วโมงต่อตอน จะมีการเพิ่มเนื้อหาให้เพิ่มเติมอีกในทุกตอนทั้งปีสมาชิก สามารถย้อนกลับไปดูตอนที่ผ่านมา เพื่อทบทวน หากมีข้อมูลเพิ่มก็จะบอกไปทาง อีเมล ที่เปิดทั้งหมดให้เพราะ บางคนอาจจะไปไม่ถึง 52 ตอน เนื่องจากบางส่วนมีความยากขึ้น แต่อย่างน้อย ก็จะกลับไปตอนที่สามารถทําได้อีก เพราะเนื้อหาจะเพิ่มให้เรื่อยๆ ในตอนต่างๆจะไม่บอกว่าหัวข้อจริงๆคืออะไร เพราะจะแนะนําให้นําไปใช้ จะมีหัวข้อคํา หรือการใช้มากกว่า บอกถึง นาม กิริยา กรรม

2. ! แต่ละ ตอนจะมี แผนให้เดินตาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 7 หัวข้อต่อเนื่อง
2.1. ! กลุ่มที่1:ข้อมูลหลักคือเนื้อหาของแต่ละตอนให้เข้าใจถึงหลักต่างๆมี ทดสอบความเข้าใจ
2.2. กลุ่มที่2:ข้อมูลรองคือข้อมูลสนับสนุนความรูปแบ่งเป็น6ประเภท
2.2.1. ออกเสียงเข้าใจหัดฟังจับเวลา
2.2.2. ฟังสังเกตุเสียงหัดคิดตาม
2.2.3. บทสนทนาทําความเข้าใจหัดเรียงคําลําดับความ
2.2.4. คําศัพท์พื้นฐานและคล้ายคลึง
2.2.5. หัดเล่าเรื่องบอกความหมายใช้คําในประโยค
2.2.6. ! คําที่น่าสนใจ คําที่มีความหมายแตกต่างหรือ ใกล้เคียง กลุ่มที่มีเพิ่มเติม มีอีกสองกลุ่ม คือ 1. เกม; 2. ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บทสนทนา เรื่องราวน่ารู้ เรื่องการใช้ชีวิตประจําวัน อาทิ การทําอาหาร การออกกําลังกาย การกีฬา งานอดิเรก การทําสวน การท่องเที่ยว ฯลฯ

3. ! โปรแกรมไม่สามารถ download เนื่องจากเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ข้อมูลสามารถทบทวนได้สมาชิก 1 คน สามารถใช้ได้ 1 รหัสเท่านั้น มีระบบ คอมพิวเตอร์ที่จะทําการตรวจสอบ
4. ! ประโยค คํา ต่างๆ มีภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเสียงที่อัดบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้เสียงที่อ่านเน้นคํา อักษรในคําที่ออกเสียงผิดบ่อย เพื่อฝึกโสตในการฟัง ในการอ่านออกเสียง
มีคําอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยที่เขียนตามสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไว้กํากับ เพื่อให้สะดวกต่อความเข้าใจ

เช่น วอ แหวน = V; ฟอฟัน = F; ลอ ลิง = L; รอ เรือ = R
การ เน้นตัวอักษรในคํา เช่น Hundred (หนึ่งร้อย) ฮันเดร็ด (ไม่ใช่ ฮันเด็ด)= เน้นตัว ฮ นกฮูก, ร เรือ, ด เด็ก มีการอธิบาย
เช่น ทําไมในภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่ง และภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร เช่น การนับเลข 9,237 = เก้าพันสองร้อยและสามสิบเจ็ด nine thousand two hundred and thirty-seven= เก้าสิบสองร้อย และสามสิบเจ็ด ninety-two hundred and thirty-seven นายน์ ทฮ์าวซั่น ทูว์ ฮันเดร็ด แอ่น เต่ฮ์อรที่ย์-เซ่เว่น = นายน์ที่ย์-ทูว์ ฮันเดร็ด แอ่น เต่ฮ์อรที่ย์-เซ่เว่น

การฝึกนับหรืออก เสียงตามตามเวลาให้กําหนด Speed reading: การหัดฝึกความเร็วโดยออกเสียง ตามเพื่อให้คล้องและ โดยกําหนดเวลาจะได้ให้มีความคล้อง หน่วยนับ
ตัวอย่าง: ช้อน 10 คัน ภาษาอังกฤษ 10 ช้อน ภาษาอังกฤษ: Can you bring me 10 spoons?
คําอ่าน: แคน ยูว์ บริงค์ มีอ์ เท็น สปูนน์ส ?คําแปล: คุณช่วยเอา ช้อน 10 คัน มาให้ หน่อยได้ไหม?
ตัวอย่าง: อาหาร 42 จาน มีหน่วยสําหรับบางอย่าง    ภาษาอังกฤษ: There are forty-two plates of ordered food on the table.
คําอ่าน: แดฮ์ร อาร ฟอร์ที่ย์-ทูว์ แพลท์ส ออฟ ออร์เด็อด์ ฟู๊ดด์ ออน เดอ เทเบิลอ์ คําแปล: มีอาหาร 42 จาน ตามที่สั่ง วางไว้บนโต๊ะ
ตัวอย่างการแบ่งส่วน พิซซ่าหนึ่งถาด พิซซ่าหนึ่งพาย    There is a pie of pizza. แดฮ์ร อิส อะ พาย ออฟ พิซซ่า. มีพิซซ่าหนึ่งถาด (พาย) หากพิซซ่าหนึ่งพาย หากตัดได้เป็นชิ้นจากหนึ่งถาด เรียกเหมือนภาษาไทยคือชิ้น There are 8 pieces of pizza in a pie. แดฮ์ร อาร เอ้ท พีสเซ็ส ออฟ พิซซ่า อิน อะ พาย. หรือ    There are 8 slices of pizza in a pie. แดฮ์ร อาร เอ้ท สไล้สเซ็ส ออฟ พิซซ่า อิน อะ พาย.

5. ! มีกลุ่มคําศัพท์จาก flash card ที่เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจํา เช่น สิ่งของในครัว สิ่งของในสํานักงาน ห้องนอน ร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งหมวดคําเหล่านี้จะมีทั้งคําแปล คําอ่าน เสียงประกอบ ในการนําเอาคําเหล่านี้ไป ประกอบเป็นประโยค จะมีการตั้งสถานะการณ์ ให้จดจําได้เป็นหมวด ไม่ใช่การท่องจํา แต่ใช้การคิดตาม

6. ! หัดฟังสําเนียงชาวต่างชาติเมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษให้ เข้าใจในการสื่อสารมากขึ้น เช่น ชาวบังคลาเทศ เนปาล มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน หรือชาวต่างประเทศอื่นๆในเอเซีย

ทดลองใช้งานโปรแกรม ภาษาอังกฤษออนไลน์