“สมาชิกทุกท่านสามารถสัมผัสกับ สุดยอดวิธีพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด รับรองเก่งภาษาอังกฤษแน่นอน ”
ติดต่อเราผ่านทาง :
Download Curriculum Vitae
*มัธยมต้น จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
*ศึกษาต่อมัธยมปลาย ณ Holy Trinity High School เมือง Hicksville รัฐนิวยอร์ค
ประเทศสหรัฐอเมริกา
*ศึกษาปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยแฟรฟิลล์ รัฐคอนเน็กติคัท สาขาชีววิทยา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทางทะเล วิชาโทศิลปศาสตร์
*การศึกษาระดับมหาบัณทิตสาขาโมเลกุลวิทยา วิชาเอกไวรัสวิทยาจาก มหาวิทยาลัยลองไอแลนด์
*เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาทันตแพทย์ ที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
*และศึกษาสาขาวิชาเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
*ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขา การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรและทันตกรรมมะเร็งวิทยาที่ ศูนย์โรคมะเร็ง เมม์โมเรียล ซโลน-เคทท์เทอร์ริ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสาขาการรักษา โรคมะเร็ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
*เริ่มจากเป็นอาจารย์พิเศษขณะช่วงที่ศึกษามหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
*หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้รับ บรรจุเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตำแหน่งหัวหน้าคลินิก
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
*ได้บรรจุเป็นข้าราชการประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
*ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดี สามสมัย เป็นเวลา ๗ ปี
*ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
*เป็นหนึ่งในผู้ร่างหลักสูตรและ เป็นรองประธานหลักสูตรนานาชาติสาขาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาจากประเทศต่างๆ อาทิ กัมพูชา ลาว อินเดีย ฟิลิปปินน์
อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น เวียดนาม เนปาล บังคลาเทศ อิรัก ไทย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน
*ตั้งแต่มัธยมศึกษาได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Who’s Who American Honor Student, Premedical Honor Society, Dean List ได้รับทุน การศึกษาจากอเมริกา ทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษา รางวัลวิจัยดีเด่นและรางวัลอื่นๆ
*ระดับนานาชาติมากกว่า ๒๐ รางวัล
*ผลงานตีพิมพ์วิชาการระดับนานาชาติ
*ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงการต่างประเทศ ในงานวิจัยร่วมไทย-ลาว
*ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ดีเด่นสภากาชาดไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
*และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพโดยได้รับเชิญเป็น
*ผู้บรรยาย Keynote ในการประชุมระหว่างประเทศ ทุกปีมากกว่า ๓๐ ครั้ง
*อีกทั้งขณะนี้ได้ดำเนินการเขียนหนังสือและบทเรียน ทางทันตแพทยศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบทันสมัย ผ่านระบบ internet โดยสามารถ download จาก internet ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเปิดระบบภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
*งานวิจัยที่นำมาประยุกต์ใช้เป็น นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับจดอนุสิทธิบัตรได้แก่ เครื่องมื่อช่วยอ้าปากที่ติดขัด และอีก ๓ รายการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอสิทธิบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ เครื่องมือช่วยเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้นที่ติดขัด ดวงตาเทียมสามมิติ เครื่องมือช่วยค้ำดันเบ้าตา
*ประธานกรรมการ บริษัทแมกซิลลอนจำกัด โครงการสื่อพัฒนาความรู้การภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับคนไทย โดยผ่านเว็บไซท์ www.Thaiengink.com
*กรรมการรุ่นนักบริหาร Advance Retailing Management (ARM) รุ่นที่ ๗ บริษัท ซีพี่ อลล์ จำกัด
*ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการนักศึกษา ในทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา เป็นประธานและเหรัญญิก และเลขานุการในโครงการต่างๆ
*เป็นผู้เขียนโครงการทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อนำความ ร่วมมือระหว่างประเทศในภาคพื้นเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗
*เป็นที่ปรึกษา (Visiting Professor and Expert Consultant in Education) ของงานพัฒนาการศึกษาของ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
*ได้ให้ความร่วมมือของราชสกุลศรีธวัชและ สปป. ลาว ในการพัฒนาขีดความสามารถสาขาทันตแพทย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสร้างจัดสรร คลินิก
ทันตกรรม ห้องสัมมนา ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ห้องสมุด ให้ทันสมัยและมี มาตราฐานสากล แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ สปป. ลาว ในการพัฒนาทันตแพทย์ลาว ให้มีอุปกรณ์และแหล่งข้อมูล เพื่อส่งเสริม การเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วย
*เป็นผู้จัดตั้งกองทุนโครงการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ในการเดินทางมารักษา โดยจัดให้มีการเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย
*พุทธศาสนาและสังคม ได้อุปการะและให้ความช่วยเหลือโดยจัด โครงการวัดช่วยคนในชุมชนแออัด
วัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อฟื้นฟูศาสนาและ ปรับผู้เคยติดยาเสพติดให้อยู่ในสังคมได้
*ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการทุนทรัพย์ในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน มหาอำมาตย์โทหม่อมเจ้าธำรงสิริ-หม่อมสาย ศรีธวัช ณ อยุธยา จำนวน ๓ ทุน ระยะเวลา ๕ ปีต่อทุน ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
*จัดสรร หน่วยงานประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๔๘ ให้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูใบหน้าขากรรไกร บกพร่องนี้ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันพระราชสมภพครบ ๗๒ พรรษา คัดเลือกเป็นโครงการเดียว ของสาขาทันตแพทยศาสตร์ ที่บันทึกอยู่ในจดหมายเหตุแห่งชาติ